Algemene voorwaardenALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN LOOK-ODOR V.O.F.
Look-Odor V.O.F.
Tevens handelend onder de namen: Geurtablet(stofzuiger)
Website: www.look-odor.nl
E-mailadres: info@look-odor.nl
Dossiernummer KVK: 61256846
Deze voorwaarden zijn op 1 mei 2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 61256846.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door ons aangegane overeenkomsten tot verkoop en levering, zowel aan bedrijven als aan consumenten van producten die: geur houdend zijn.

1.2
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koop- of andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.3
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4
Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden van de koper aldus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2 ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN

2.1
Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

2.2
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een door of namens koper uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp.

2.3
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door koper zelf ter beschikking zijn gesteld of door koper zijn voorgeschreven.

Artikel 3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1
Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat wij een ons gegeven opdracht schriftelijk aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij onze opdrachtbevestiging verzenden. Als datum van bevestiging van de opdracht geldt de datum waarop wij de opdrachtbevestiging verzenden.

3.2
De door ons aan de koper verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen zeven dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft, dat hij zich niet met de inhoud ervan kan verenigen.

3.3
Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger(s) optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders schriftelijk zijn bevestigd.

3.4
Op alle offertes van ons zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen.

Artikel 4 PRIJZEN

4.1
Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, inclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege, kosten voor vervoer en verpakking. Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

5.1
De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen (mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in ons bezit zijn) en, indien en voor zover het leveringen in Nederland betreft, wij betaling van de koopprijs hebben ontvangen. De levertijd voor de producten Look-Odor Geurtabletten bedraagt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, 5 werkdagen (te rekenen vanaf de dag dat wij de bestelling van koper hebben ontvangen). De levertijd voor de overige producten bedraagt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, 6 weken (te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen). Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding in de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd een gevolg is van de in artikel 6 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht. .

5.2
Eventuele retourzending aan ons zijn niet van toepassing, eenmaal afgeleverd en betaald. Is het recht hierop te komen vervallen.
Voorts is de koper gehouden ons de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van onze vorderingen. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou de koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de betaling hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze. Artikel 6


OVERMACHT

6.1
Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.

6.2
Indien wij door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspraken.

Artikel 7 RECHTEN VAN INTELLECTUELE EN/OF INDUSTRIELE EIGENDOM

7.1
Ter zake door ons geleverde producten behouden wij ons alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom voor. Koper kan nimmer aanspraak maken op rechten van intellectuele en/of industriële eigendom ter zake door ons aan hem geleverde producten.

7.2
Wij behouden ons het recht om producten te voorzien van onze eigen naam.

7.3
Indien koper constateert dat derden inbreuk maken op onze genoemde rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, is koper gehouden ons daarvan onverwijld in kennis te stellen.

7.4
Het is koper uitdrukkelijk niet toegestaan om enig merk of ander onderscheidingsteken dat aan ons toebehoort althans door ons wordt gebruikt, op welke manier dan ook te gebruiken.

Artikel 8 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle door ons gedane webshop-offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 GESCHILLENBESLECHTING

Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo, tenzij de koper ons binnen een maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen, schriftelijk laat weten voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Wij behouden ons het recht voor om ons te wenden tot de rechter die op grond van het gemene recht bevoegd is